Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 22
Tháng 08 : 1.328
Năm 2022 : 16.700
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đế án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020

      PHÒNG GD&ĐT TPTN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MN PHÚC HÀ                        Độc Lập - Tự do- Hạnh phúc

 

    Số: 137 /ĐA- TMNPH                            Thái Nguyên, ngày 16  tháng 12 năm 2016

 

ĐỀ ÁN

 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

 

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án" Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020";

Thực hiện Kê hoạch số 1030/KH-SGDĐT - CTTT ngày 3/8/2016 của SGD-ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt Đề án" Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020";

Thực hiện Công văn số 947/ GDĐT- CM  ngày 25/11/2016 của Phòng GD thành phố Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt Đề án" Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020";

Trường Mầm non Phúc Hà xây dựng Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu:

- Tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ nhất là cho các đ/c giáo viên mới vào nghề và trẻ nhỏ nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức lối sống phát triển toàn diện, yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hoá, yêu nước tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý thức tuân thủ luật pháp và pháp luật có năng lực trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, có tri thức và kỹ năng lao động, trở thành công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- 100% các đ/c đoàn viên thanh niên trong nhà trường đều được tuyên truyền và học tập các nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Xây dựng các nội quy ứng xử văn hoá trong trường học.

- 100% các đ/c giáo viên, đoàn viên thanh niên đều được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Thực hiện tốt việc lồng ghép việc giáo dục tư tưởng đạo đức , lối sống vào trong các buổi sinh hoạt tập thể, qua sách báo, mạng và thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: dọn vệ sinh và thắp hương tại Đài tưởng niệm của xã Phúc Hà, thăm quan khu bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam của tỉnh, nghe hát Quốc ca vào các sáng thứ hai trong tuần....

- Thực hiện việc ký cam kết giữa các đoàn thể với nhà trường, giáo viên, đoàn viên với nhà trường với các nội dung cam kết như học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học tập và rèn luyện, cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực....

- Giúp đỡ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu đến năm 2020: 7 đ/c đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của đảng.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên thực hiện tốt công tác tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo....

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1, Đẩy mạnh, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên:

a, Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm, học tập: trong các cuộc họp của trường, ban ngành đoàn thế lồng ghép các nội dung giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng đạo đức, lối sống của Bác Hồ cho Đoàn viên thanh niên giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam...

- Nêu gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội, Xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tập thể sư phạm nhà trường trong giai đoạn 2015-2020.

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam. Đấu tranh phòng chống diễn biến hoà bình, phản biện các luận điệu thông tin sai trái của các đối tượng xấu, của các thế lực thù địch.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, phối hợp của các người đứng đầu trong các ban ngành, đoàn thể về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho các đoàn viên thanh niên.

b, Phát huy các hình thức và phương tiện tuyên truyền:

- Sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền như: thông qua họp, tập huấn, viết bài tìm hiểu về Đảng, Đoàn, tư tưởng Hồ Chí Minh...vinh danh và khen thưởng cho các đ/c đoàn viên đạt các thành tích cao trong công tác chăm sóc và giảng dạy.

- Tăng thêm các đầu sách về các tấm gương người tốt - việc tốt, các anh hùng liệt sỹ...các loại truyện tranh có nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ. khuyến khích động viên đoàn viên, giáo viên biên soạn và phát hành các loại sách, ấn phẩm có nội dung về việc bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên và học sinh.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viênthanh niên:

+ Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức , lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục, tập trung những giá trị cơ bản của văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Đối với các đoàn viên thanh niên trong nhà trường: Nhà trưởng chỉ đạo các hoạt động của đoàn thanh niên, gắn với việc lồng ghép các nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, phong cách con người mới XHCN. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và Đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng sống, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và đổi mới tri thức.

+ Đối với hoạt động chuyên môn: tích hợp lồng ghép vào trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo các chủ đề giáo dục, từ đó giúp trẻ hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của lớp, trường, gia đình và cộng đồng.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội trong nhà trường:

- Đổi mới nội dung" Dạy tốt- học tốt" gắn liền thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và " làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong công tác giáo dục thanh niên:

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ,về công tác giáo dục đạo đức lối sống  cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Bồi dưỡng phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách về công tác Đoàn thanh niên, Công đoàn về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

 

5.Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục đoàn viên thanh niên và học sinh:

+ Phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục các cháu.

+ Tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về quyền, bổn phận, nghĩa vụ của cha mẹ đối với trẻ, trẻ đối với cha mẹ. Phối hợp cùng với nhà trường chuẩn bị tâm thế, kỹ năng cần thiết cho trẻ phát triển một cách toàn diện. Tạo mọi điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai và phát huy có hiệu quả vai trò trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện.

+ Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học, thực hiện việc cho trẻ nghe hát Quốc ca trong các ngày sáng thứ hai hàng tuần, các hoạt động học có lồng ghép các làn điệu dân ca  vùng miền của Việt Nam.

+ Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cổng trường an toàn, Trường học xanh, sạch, đẹp....". Phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể trong việc chăm sóc giáo dục trẻ; đẩy mạnh việc quản lý và đảm bảo an ninh trật tự trường học, an toàn cho học sinh.

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giáo dục tuyên truyền về công tác an phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên và các cháu học sinh:

- Động viên đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ do Đoàn xã, Công đoàn giáo dục.... phát động.

-  Đầu tư mua sắm một số đồ dùng dụng cụ phục vụ cho các hoạt động văn hoá , thể thao: vượt cầu lông, trang phục biểu diễn....tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên của nhà trường.

- Đối với hoạt động chuyên môn: tham mưu với các cấp để được đầu tư các khu phòng học tập, các trang thiết bị đồ dùng: như phòng thế chất, phòng nghệ thuật.... để giúp trẻ học tập và vui chơi giáo dục lối sống tập thể, đoàn kết và giúp đỡ.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch về công tác văn hoá văn nghệ thể dục thể thao của các đoàn thể trong nhà trường theo từng năm cụ thể và sát thực.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG CÁC NĂM HỌC:

* Năm học 2015-2016:

- Duy trì công tác lao động vệ sinh xung quanh trường lớp, công tác nghe hát quốc ca trong đầu tuần, tập thế dục sáng, thăm viếng đài tưởng niệm của xã.

- Tập huấn và triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt công tác GDATGT, đảm bảo an ninh trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích....

- Tích cực tiếp tục đẩy mạnh và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT- TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, quy chế, qui định về giáo dục và đào tạo, Phấn đấu không có vụ việc tai nạn nào xẩy ra trong các năm học. Tổ chức  tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, các ngày lễ lớn trong năm.

- Tăng cường đầu tư các thiết bị, đồ dùng cho các hoạt động trong nhà trường, khuyến khích động viên đoàn viên thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công tác đoàn, hội.

- Thực hiện lồng ghép giáo dục lối sống, tư tưởng đạo đức tốt đẹp của con người mới XHCN vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo các chủ đề.

* Năm học 2016-2017:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của năm học 2015-2016, duy trì các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hoá văn nghệ thế thao của đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể. Thực hiện tốt các qui chế, qui định của nhà trường , chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục ATGT, bạo lực gia đình, học đường tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh

- Thực hiện lồng ghép giáo dục lối sống, tư tưởng đạo đức tốt đẹp của con người mới XHCN vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo các chủ đề.

- Tham gia  tập huấn về đạo đức, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh....

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định

*, Năm học 2017-2018:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của năm học 2016-2017, duy trì các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hoá văn nghệ thế thao của đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể. Thực hiện tốt các qui chế, qui định của nhà trường , chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục ATGT, bạo lực gia đình, học đường tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh

- Tham gia  tập huấn về đạo đức, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh....

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động tù thiện, ủng hộ... đưa trẻ di tham quan ngoại khoá  Bảo tàng Việt Bắc, đài tưởng niệm của xã...

- Thực hiện lồng ghép giáo dục lối sống, tư tưởng đạo đức tốt đẹp của con người mới XHCN vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo các chủ đề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, sơ kết và tổng kết theo đúng kế hoạch.

 

* Năm học 2018-2019:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của năm học trước, duy trì các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hoá văn nghệ thế thao của đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể. Thực hiện tốt các qui chế, qui định của nhà trường , chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục ATGT, bạo lực gia đình, học đường tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh

- Tham gia  tập huấn về đạo đức, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh....

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động tù thiện, ủng hộ... đưa trẻ di tham quan ngoại khoá  Bảo tàng Việt Bắc, đài tưởng niệm của xã...

- Thực hiện lồng ghép giáo dục lối sống, tư tưởng đạo đức tốt đẹp của con người mới XHCN vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo các chủ đề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, sơ kết và tổng kết theo đúng kế hoạch.

* Năm học 2019-2020:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của năm học trước, duy trì các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hoá văn nghệ thế thao của đoàn thanh niên, các ban ngành đoàn thể. Thực hiện tốt các qui chế, qui định của nhà trường , chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục ATGT, bạo lực gia đình học đường, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh.

- Tham gia  tập huấn về đạo đức, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh....

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ... đưa trẻ đi tham quan ngoại khoá  Bảo tàng Việt Bắc, đài tưởng niệm của xã...

- Thực hiện lồng ghép giáo dục lối sống, tư tưởng đạo đức tốt đẹp của con người mới XHCN vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo các chủ đề.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định, sơ kết và tổng kết theo đúng kế hoạch.

Trên đây là Đế án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" . Đề nghị các ban ngành đoàn thể và các đồng chí đoàn viên thanh niên, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có chỉnh sửa và bổ xung để phù hợp với thực tế của từng năm học.

                                              

                                                                             Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2016

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐTTPTN( b/c)

- ĐTN, GV( T/h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan